ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب

ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب
کمبود منابع آب و قرار گرفتن ایران در منطقه ای خشک یکی از واقعیت های مسلمی است که به جرات می توان گفت همه آن را پذیرفته اند. تا اینجای کار البته پیشرفت خوبی به دست آمده چرا که به اعتقاد بسیاری یکی از مهم ترین گام ها برای حل هر مشکلی پذیرش صورت مسئله است. اما با وجود اینکه چندین سال از پذیرش این واقعیت در میان دست اندرکاران و کارشناسان می گذرد، گام عملی برای مقابله با این بحران و مشکل مهم و اساسی برداشته نشده است و آنچه را شاهدیم صرفا «هشدار درمانی» است. هشدارهایی که از فرط تکرار کارآیی خود را حتی برای بیدار کردن افکار عمومی هم از دست داده است. حجم خبرها و هشدارهایی که در مورد بحران کمبود آب منتشر می شود روز به روز روبه به افزایش است اما در مورد راهکارها و اینکه حالا که فهمیده ایم با این بحران مواجه هستیم چه باید بکنیم حرف زیادی زده نمی شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نمی شود دست روی دست گذاشت و با بیان هشدار روزگار سپری کرد بلکه باید با فوریت هر چه تمام تر وارد فاز برنامه ریزی شد.
مهلت ۵ساله برای حل بحران آب
محمد حسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی پنجم مرداد ماه …

ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب

کمبود منابع آب و قرار گرفتن ایران در منطقه ای خشک یکی از واقعیت های مسلمی است که به جرات می توان گفت همه آن را پذیرفته اند. تا اینجای کار البته پیشرفت خوبی به دست آمده چرا که به اعتقاد بسیاری یکی از مهم ترین گام ها برای حل هر مشکلی پذیرش صورت مسئله است. اما با وجود اینکه چندین سال از پذیرش این واقعیت در میان دست اندرکاران و کارشناسان می گذرد، گام عملی برای مقابله با این بحران و مشکل مهم و اساسی برداشته نشده است و آنچه را شاهدیم صرفا «هشدار درمانی» است. هشدارهایی که از فرط تکرار کارآیی خود را حتی برای بیدار کردن افکار عمومی هم از دست داده است. حجم خبرها و هشدارهایی که در مورد بحران کمبود آب منتشر می شود روز به روز روبه به افزایش است اما در مورد راهکارها و اینکه حالا که فهمیده ایم با این بحران مواجه هستیم چه باید بکنیم حرف زیادی زده نمی شود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نمی شود دست روی دست گذاشت و با بیان هشدار روزگار سپری کرد بلکه باید با فوریت هر چه تمام تر وارد فاز برنامه ریزی شد.
مهلت ۵ساله برای حل بحران آب
محمد حسین شریعتمدار، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی پنجم مرداد ماه …
ضرورت برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب