طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش

طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش
وزیر ورزش و جوانان از تفاهم اولیه بر سر طرحی مشترک میان رسانه ملی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال برای درآمد زایی از ورزش خبرداد.

طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش

وزیر ورزش و جوانان از تفاهم اولیه بر سر طرحی مشترک میان رسانه ملی، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال برای درآمد زایی از ورزش خبرداد.
طرح مشترک رسانه ملی، وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال برای درآمدزایی از ورزش