طرح نظارتی و پایش بازار ویژه نوروز در قصرشیرین آغاز شد

طرح نظارتی و پایش بازار ویژه نوروز در قصرشیرین آغاز شد
رپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قصرشیرین، از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه تنظیم بازار در ایام پایانی امسال در این شهرستان مرزی خبر داد.

طرح نظارتی و پایش بازار ویژه نوروز در قصرشیرین آغاز شد

رپرست اداره صنعت، معدن و تجارت قصرشیرین، از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه تنظیم بازار در ایام پایانی امسال در این شهرستان مرزی خبر داد.
طرح نظارتی و پایش بازار ویژه نوروز در قصرشیرین آغاز شد