طوفان در انگلستان؛ صدها پرواز لغو شده و هزاران خودرو در جاده ها گیر افتاده اند

طوفان در انگلستان؛ صدها پرواز لغو شده و هزاران خودرو در جاده ها گیر افتاده اند
طوفان و بارش شدید برف در نقاط مختلفی از بریتانیا منجر به لغو صدها پرواز از جمله در لندن و در راه ماندن خودروهای زیادی شده است.

طوفان در انگلستان؛ صدها پرواز لغو شده و هزاران خودرو در جاده ها گیر افتاده اند

طوفان و بارش شدید برف در نقاط مختلفی از بریتانیا منجر به لغو صدها پرواز از جمله در لندن و در راه ماندن خودروهای زیادی شده است.
طوفان در انگلستان؛ صدها پرواز لغو شده و هزاران خودرو در جاده ها گیر افتاده اند
%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type