عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران

عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس در پی تعرض به سفارت کشورمان در لندن خبر داد و تاکید کرد: سفیر انگلیس در تهران ضمن ابلاغ عذرخواهی رسمی دولت انگلیس، بر حضور نیروهای امنیتی در اطراف سفارت خبر داد.

عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه از اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به دولت انگلیس در پی تعرض به سفارت کشورمان در لندن خبر داد و تاکید کرد: سفیر انگلیس در تهران ضمن ابلاغ عذرخواهی رسمی دولت انگلیس، بر حضور نیروهای امنیتی در اطراف سفارت خبر داد.
عذرخواهی رسمی دولت انگلیس برای تعرض به سفارت ایران