عرضه اولین چیپ تجاری۵G هوآوی در MWC 2018

عرضه اولین چیپ تجاری۵G هوآوی در MWC 2018
تصویر روز: در ۲۵ فوریه در کنفرانس جهانی موبایل، Huawei اولین چیپست تجاری ۵G خود یعنی Balong 5G01 را به طور رسمی در سراسر جهان عرضه کرد که از استاندارد ۳GGP جهانی برای ۵G پشتیبانی میکند تا بهعنوان نقطه عطف قابلتوجهی در نسل بعدی اتصال بیسیم به شمار آید.
Balong میتواند بهعنوان یک بخش هماهنگ در چیپستهایی بر پایه Kirin در اسمارتفون استفاده شود. Balong همچنین میتواند بهطور مستقل بهعنوان مودم در دستگاههای مختلف تلفن همراه برای تجهیزات مشتری (CPE) و انواع سختافزار مختلف به کار گرفته شود.
Balong: یک صنعتگر در صنعت ارتباطات است
Balong در سال ۲۰۰۷ باسابقه قوی و تخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد بازار شد. از اوایل دوران ۳G، کارتهای داده مبتنی بر Balong توسط شرکتهای پیشرو در سراسر جهان استفادهشده است. در دوران ۴G، تیم Balong بهطور فعال از سال ۲۰۰۸ در گروه کاری LTE در بسیاری از زمینههای ارتباطات مشارکت کرده و در جنبههای مختلف استاندارد و تحقیق استراتژی LTE، تست و ارزیابی، طرحبندی و ارتقاء صنعتی و همکاری بینالمللی شرکت کرده است. چیپست Balong یک نقطه عطف جدید در تکامل صنعت LTE بوده و LT …

عرضه اولین چیپ تجاری۵G هوآوی در MWC 2018

تصویر روز: در ۲۵ فوریه در کنفرانس جهانی موبایل، Huawei اولین چیپست تجاری ۵G خود یعنی Balong 5G01 را به طور رسمی در سراسر جهان عرضه کرد که از استاندارد ۳GGP جهانی برای ۵G پشتیبانی میکند تا بهعنوان نقطه عطف قابلتوجهی در نسل بعدی اتصال بیسیم به شمار آید.
Balong میتواند بهعنوان یک بخش هماهنگ در چیپستهایی بر پایه Kirin در اسمارتفون استفاده شود. Balong همچنین میتواند بهطور مستقل بهعنوان مودم در دستگاههای مختلف تلفن همراه برای تجهیزات مشتری (CPE) و انواع سختافزار مختلف به کار گرفته شود.
Balong: یک صنعتگر در صنعت ارتباطات است
Balong در سال ۲۰۰۷ باسابقه قوی و تخصص در فناوری اطلاعات و ارتباطات وارد بازار شد. از اوایل دوران ۳G، کارتهای داده مبتنی بر Balong توسط شرکتهای پیشرو در سراسر جهان استفادهشده است. در دوران ۴G، تیم Balong بهطور فعال از سال ۲۰۰۸ در گروه کاری LTE در بسیاری از زمینههای ارتباطات مشارکت کرده و در جنبههای مختلف استاندارد و تحقیق استراتژی LTE، تست و ارزیابی، طرحبندی و ارتقاء صنعتی و همکاری بینالمللی شرکت کرده است. چیپست Balong یک نقطه عطف جدید در تکامل صنعت LTE بوده و LT …
عرضه اولین چیپ تجاری۵G هوآوی در MWC 2018
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult!0===a.adult)&&”0″===ds