عقب نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی، عامل لغو برخی از پروازها

عقب نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی، عامل لغو برخی از پروازها
کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی گفت: عقب نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی عامل لغو برخی از پروازهای داخلی هواپیمایی ایران ایر شد.

عقب نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی، عامل لغو برخی از پروازها

کارشناس روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی گفت: عقب نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی عامل لغو برخی از پروازهای داخلی هواپیمایی ایران ایر شد.
عقب نشینی عربستان در پروازهای حجاج ایرانی، عامل لغو برخی از پروازها