علی احمدی به سپاهان پیوست

علی احمدی به سپاهان پیوست
علی احمدی مدافع سابق تیم های ذوب آهن و سپاهان، به جمع طلایی پوشان پیوست.

علی احمدی به سپاهان پیوست

علی احمدی مدافع سابق تیم های ذوب آهن و سپاهان، به جمع طلایی پوشان پیوست.
علی احمدی به سپاهان پیوست