عملکرد خسارت بار پنج موسسه مالی غیرمجاز

عملکرد خسارت بار پنج موسسه مالی غیرمجاز
چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال های اخیر توانسته اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند.

عملکرد خسارت بار پنج موسسه مالی غیرمجاز

چند موسسه اعتباری غیرمجاز طی سال های اخیر توانسته اند ۲۵ هزار میلیارد تومان از مردم جذب کنند.
عملکرد خسارت بار پنج موسسه مالی غیرمجاز