عیدی اصلاح طلبان به کارمندان؛ تعدیل نیرو در شورای شهر تهران کلید خورد

عیدی اصلاح طلبان به کارمندان؛ تعدیل نیرو در شورای شهر تهران کلید خورد
تعدیل نیروی پرسنل قراردادی از شورای شهر تهران در حالی از روز گذشته آغاز شده است که این اقدام در آستانه سال نو تأمل برانگیز است و در این بین برخی از افراد با سابقه ۱۵ سال نیز تعدیل شده اند.

عیدی اصلاح طلبان به کارمندان؛ تعدیل نیرو در شورای شهر تهران کلید خورد

تعدیل نیروی پرسنل قراردادی از شورای شهر تهران در حالی از روز گذشته آغاز شده است که این اقدام در آستانه سال نو تأمل برانگیز است و در این بین برخی از افراد با سابقه ۱۵ سال نیز تعدیل شده اند.
عیدی اصلاح طلبان به کارمندان؛ تعدیل نیرو در شورای شهر تهران کلید خورد