غوطه شرقی بحران انسانی یا سلاح سیاسی؟

غوطه شرقی بحران انسانی یا سلاح سیاسی؟
اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره کشف سلاح های اسرائیلی در دست مخالفان مسلح سوری نشان می دهد که این رژیم نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا به هر طریق ممکن از آزادی غوطه شرقی جلوگیری کند.

غوطه شرقی بحران انسانی یا سلاح سیاسی؟

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره کشف سلاح های اسرائیلی در دست مخالفان مسلح سوری نشان می دهد که این رژیم نهایت تلاش خود را به کار گرفته است تا به هر طریق ممکن از آزادی غوطه شرقی جلوگیری کند.
غوطه شرقی بحران انسانی یا سلاح سیاسی؟