فاز نخست قطار شهری قم تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد

فاز نخست قطار شهری قم تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد
عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: با برنامه ریزی های انجام گرفته شده فاز نخست قطار شهری از منطقه قلعه کامکار به مقصد جمکران تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و در خدمت ناوگان حمل ونقل عمومی استان قرار خواهد گرفت.

فاز نخست قطار شهری قم تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد

عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: با برنامه ریزی های انجام گرفته شده فاز نخست قطار شهری از منطقه قلعه کامکار به مقصد جمکران تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد و در خدمت ناوگان حمل ونقل عمومی استان قرار خواهد گرفت.
فاز نخست قطار شهری قم تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری می رسد