فاکتور آش نجومی هم به پرونده تخلفات شهرداری تهران اضافه شد

فاکتور آش نجومی هم به پرونده تخلفات شهرداری تهران اضافه شد
شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در تشریح جزئیات فاکتور دو میلیارد تومانی برای پخت و توزیع آش نذری گفت: فردی فاکتوری به مبلغ دو میلیارد تومان را نزد شهردار یکی از مناطق می برد و می گوید؛ دو میلیارد تومان آش نذری پخته و توزیع کرده است. متاسفانه از اینگونه اقدامات در قالب کار فرهنگی و فاکتورهای این چنینی زیاد پیدا می شود.
امانی با بیان اینکه این فاکتور به دوران مدیریتی شهری گذشته برمی گردد، ادامه داد: بعد از جابجایی مدیریت شهری، فرد فاکتورش را برای شهردار جدید آورده است و از این فاکتورها بسیار وجود دارد. متاسفانه برگزاری مناسبت ها با هزینه های بیش از حد تبدیل به رسم شده است و من هم نمی دانم که چقدر آش نذری پخش کردند که هزینه اش دو میلیارد تومان شده است.
وی با بیان اینکه نمونه های دیگر شبیه این مورد بسیار زیاد است، در حالی که فعالیت های فرهنگی باید شهروندمحور باشد، ادامه داد: همین تخم مرغ های سیمانی که به مناسبت عید رنگ می شود و هزینه های هنگفتی روی دست شهرداری می گذارد و مثل آن آش نذری است و راه حل آن هم فقط مشارکت خود مردم است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه در گذشته برگزاری …

فاکتور آش نجومی هم به پرونده تخلفات شهرداری تهران اضافه شد

شهربانو امانی، عضو شورای شهر تهران در تشریح جزئیات فاکتور دو میلیارد تومانی برای پخت و توزیع آش نذری گفت: فردی فاکتوری به مبلغ دو میلیارد تومان را نزد شهردار یکی از مناطق می برد و می گوید؛ دو میلیارد تومان آش نذری پخته و توزیع کرده است. متاسفانه از اینگونه اقدامات در قالب کار فرهنگی و فاکتورهای این چنینی زیاد پیدا می شود.
امانی با بیان اینکه این فاکتور به دوران مدیریتی شهری گذشته برمی گردد، ادامه داد: بعد از جابجایی مدیریت شهری، فرد فاکتورش را برای شهردار جدید آورده است و از این فاکتورها بسیار وجود دارد. متاسفانه برگزاری مناسبت ها با هزینه های بیش از حد تبدیل به رسم شده است و من هم نمی دانم که چقدر آش نذری پخش کردند که هزینه اش دو میلیارد تومان شده است.
وی با بیان اینکه نمونه های دیگر شبیه این مورد بسیار زیاد است، در حالی که فعالیت های فرهنگی باید شهروندمحور باشد، ادامه داد: همین تخم مرغ های سیمانی که به مناسبت عید رنگ می شود و هزینه های هنگفتی روی دست شهرداری می گذارد و مثل آن آش نذری است و راه حل آن هم فقط مشارکت خود مردم است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه در گذشته برگزاری …
فاکتور آش نجومی هم به پرونده تخلفات شهرداری تهران اضافه شد