فراخوان جذب ایده برتر طراحی پایانه مسافری هوایی ایران شهر مطالب مرتبط با موضوع اعلام مناقصه مطالب مرتبط با برچسب پاسخ دهید

فراخوان جذب ایده برتر طراحی پایانه مسافری هوایی ایران شهر مطالب مرتبط با موضوع اعلام مناقصه مطالب مرتبط با برچسب پاسخ دهید
به گزارش خبرنگار فرصت پرس :
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام با بیان اینکه این فرودگاه بین المللی دروازه ورودی به کشورمان است بنابراین به نوعی نماد کشور شناخته می شود، اظهار داشت: از این رو برای طراحی هر چه بهتر فرودگاه امام شرکت شهر فرودگاهی در نظر دارد دستیابی به ایده های برتر برای طراحی پایانه مسافری هوایی بین المللی ایرانشهر را از طریق فراخوان عمومی به مرحله اقدام بگذارد این فراخوان به منظور جلب مشارکت همه علاقه مندان و صاحبان اندیشه و نظر صورت می گیرد. شهرام آدم نژاد با تاکید بر اینکه فرودگاه امام به عنوان نقطه آغاز و پایان سفر به ایران می تواند لحظات بسیار شیرین یا تلخی را برای مسافران به جا بگذارد، گفت: بنابراین برای اینکه مسافران خارجی و داخلی خاطره خوبی را از کشورمان به یاد داشته باشند پس از موضوع و اصل ایمنی بر این فرودگاه موضوع طراحی ترمینال را در دستور کار قرار دادیم. وی تاکید کرد: تمام مردم کشورمان این حق را دارند که انتظارات و خواسته های خود را از نحوه طراحی فرودگاه امام اعلام کنند و قطعا نظرات مردم در هر سطحی چه مردم عام و چه طراحان برتر در قالب های مختلف م …

فراخوان جذب ایده برتر طراحی پایانه مسافری هوایی ایران شهر مطالب مرتبط با موضوع اعلام مناقصه مطالب مرتبط با برچسب پاسخ دهید

به گزارش خبرنگار فرصت پرس :
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام با بیان اینکه این فرودگاه بین المللی دروازه ورودی به کشورمان است بنابراین به نوعی نماد کشور شناخته می شود، اظهار داشت: از این رو برای طراحی هر چه بهتر فرودگاه امام شرکت شهر فرودگاهی در نظر دارد دستیابی به ایده های برتر برای طراحی پایانه مسافری هوایی بین المللی ایرانشهر را از طریق فراخوان عمومی به مرحله اقدام بگذارد این فراخوان به منظور جلب مشارکت همه علاقه مندان و صاحبان اندیشه و نظر صورت می گیرد. شهرام آدم نژاد با تاکید بر اینکه فرودگاه امام به عنوان نقطه آغاز و پایان سفر به ایران می تواند لحظات بسیار شیرین یا تلخی را برای مسافران به جا بگذارد، گفت: بنابراین برای اینکه مسافران خارجی و داخلی خاطره خوبی را از کشورمان به یاد داشته باشند پس از موضوع و اصل ایمنی بر این فرودگاه موضوع طراحی ترمینال را در دستور کار قرار دادیم. وی تاکید کرد: تمام مردم کشورمان این حق را دارند که انتظارات و خواسته های خود را از نحوه طراحی فرودگاه امام اعلام کنند و قطعا نظرات مردم در هر سطحی چه مردم عام و چه طراحان برتر در قالب های مختلف م …
فراخوان جذب ایده برتر طراحی پایانه مسافری هوایی ایران شهر مطالب مرتبط با موضوع اعلام مناقصه مطالب مرتبط با برچسب پاسخ دهید