فرار ولیعهد عربستان از سوال سخت خبرنگار الجزیره

فرار ولیعهد عربستان از سوال سخت خبرنگار الجزیره
شهیدخبر: خبرنگار شبکه الجزیره قطر در لندن از «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در مورد زمان توقف کشتار انسان های بی گناه در یمن سوال کرد؛ اما وی سوال او را نشنیده گرفت.

فرار ولیعهد عربستان از سوال سخت خبرنگار الجزیره

شهیدخبر: خبرنگار شبکه الجزیره قطر در لندن از «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در مورد زمان توقف کشتار انسان های بی گناه در یمن سوال کرد؛ اما وی سوال او را نشنیده گرفت.
فرار ولیعهد عربستان از سوال سخت خبرنگار الجزیره