فشارهای کادر مدیریتی بر مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

فشارهای کادر مدیریتی بر مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
این روزها چراغ خاموش و بی صدا، مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران تحت فشار کادر مدیریتی این دانشگاه قرار گرفته به طوری که فعالیت های این مرکز را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.

فشارهای کادر مدیریتی بر مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

این روزها چراغ خاموش و بی صدا، مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران تحت فشار کادر مدیریتی این دانشگاه قرار گرفته به طوری که فعالیت های این مرکز را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است.
فشارهای کادر مدیریتی بر مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=MTM2LjI0My43Ni43MA==&681=MTUxOTk3MDkzMzEzNjMwNWU2NTBlMDJkMjQ2YjEwMmUwYzNjZTk3ZWMy&crc=29b2dc357ca1a4552e1725a939f75d1ccb0cbbdf&cv=1’});

var iam_data = {
“st”: “sedo”,
“cp”: “322”,
“sv”: “in”
};

iom.c(iam_data, 0);

!0===a.adult)&&”0″===ds