فعال تر شدن مکانیسم های نظارتی مجازات های جایگزین حبس

فعال تر شدن مکانیسم های نظارتی مجازات های جایگزین حبس
آریا بازار – یک قاضی دادگستری گفت: آیین نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس باید ساختارها و مکانیسم های نظارتی فعال تری داشته باشد.
به گزارش آریا بازار به نقل از ایسنا، قاضی حسینی با بیان اینکه یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مجازات های جایگزین حبس است، اظهار کرد: فصل نهم قانون مجازات اسلامی به اینگونه مجازات ها اختصاص داده شده است. قانون، مجازات های جایگزین حبس را تعریف کرده و انواع آن را دوره مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است که هر یک از این مجازات ها را دادگاه با ملاحظات خاصی باید در مورد مجرمین به کار ببرد.
وی افزود: برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس، پرونده باید به گونه ای باشد که جهات تخفیف مجازات را دارا باشد. همچنین سن و شخصیت متهم و اوضاع و احوال پرونده همگی باید به گونه ای باشد که قاضی بتواند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند.
این قاضی دادگستری با اشاره به پرونده ای که در آن از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرده بود، چنین گفت: در پرونده ای فردی مرتکب عربده کشی، قداره کشی و مزاحمت های خیابانی …

فعال تر شدن مکانیسم های نظارتی مجازات های جایگزین حبس

آریا بازار – یک قاضی دادگستری گفت: آیین نامه اجرایی مجازات های جایگزین حبس باید ساختارها و مکانیسم های نظارتی فعال تری داشته باشد.
به گزارش آریا بازار به نقل از ایسنا، قاضی حسینی با بیان اینکه یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 مجازات های جایگزین حبس است، اظهار کرد: فصل نهم قانون مجازات اسلامی به اینگونه مجازات ها اختصاص داده شده است. قانون، مجازات های جایگزین حبس را تعریف کرده و انواع آن را دوره مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و یا محرومیت از حقوق اجتماعی دانسته است که هر یک از این مجازات ها را دادگاه با ملاحظات خاصی باید در مورد مجرمین به کار ببرد.
وی افزود: برای استفاده از مجازات های جایگزین حبس، پرونده باید به گونه ای باشد که جهات تخفیف مجازات را دارا باشد. همچنین سن و شخصیت متهم و اوضاع و احوال پرونده همگی باید به گونه ای باشد که قاضی بتواند از مجازات های جایگزین حبس استفاده کند.
این قاضی دادگستری با اشاره به پرونده ای که در آن از مجازات های جایگزین حبس استفاده کرده بود، چنین گفت: در پرونده ای فردی مرتکب عربده کشی، قداره کشی و مزاحمت های خیابانی …
فعال تر شدن مکانیسم های نظارتی مجازات های جایگزین حبس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *