فیلم/ وزیر کار: وضع کارگران و بازنشسته ها خوب نیست/ فقر شهری وحشتناک تر از فقر روستایی است

فیلم/ وزیر کار: وضع کارگران و بازنشسته ها خوب نیست/ فقر شهری وحشتناک تر از فقر روستایی است
علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در برنامه تلویزیونی پایش به مسئله حقوق کارگران و بازنشستگان پرداخت و گفت: وضع کارگران و بازنشسته ها خوب نیست.

فیلم/ وزیر کار: وضع کارگران و بازنشسته ها خوب نیست/ فقر شهری وحشتناک تر از فقر روستایی است

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در برنامه تلویزیونی پایش به مسئله حقوق کارگران و بازنشستگان پرداخت و گفت: وضع کارگران و بازنشسته ها خوب نیست.
فیلم/ وزیر کار: وضع کارگران و بازنشسته ها خوب نیست/ فقر شهری وحشتناک تر از فقر روستایی است