قاچاق و تأثیر آن بر حقوق مصرف کنندگان

قاچاق و تأثیر آن بر حقوق مصرف کنندگان
آریا بازار – به قلم : راحله خراسانی
کارشناس اقتصادی
قاچاق از جمله فعالیت هایی است که در اصطلاح به اقتصاد زیرزمینی منتسب است. منظور از اقتصاد زیرزمینی کلیه فعالیت هایی است که خارج از چارچوب قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد. قاچاق ممکن است از مبادی رسمی یا از مبادی غیررسمی انجام شود. دست اندرکاران قاچاق کالا معمولا با تشکیلاتی سازمان یافته و منسجم، به فعالیت وسیع و گسترده در امر قاچاق می پردازند.
ابعاد گوناگون این پدیده و فراگیری تأثیرات آن ایجاب کرده که برای برخورد با آن بخشی از امکانات ملی بسیج شود. به رغم این تلاش ها و بنا به اعتراف مکرر مسئولین، اثربخشی اقدامات چندان امیدوارکننده نبوده و تنها در حدود درصدی اندک از کل قاچاق باقی مانده است. وجود برخی سیاست های خاص اقتصادی در کنار وجود مرزهای گسترده جغرافیایی که امکان ورود کالای قاچاق را تسهیل بخشیده، بر دامنه و گستردگی این معضل در کشور ما افزوده است.
حجم واردات کالای قاچاق در سال، حکایت از آن دارد که این قبیل کالاهای قاچاق تنها از مبادی غیررسمی نظیر اسکله های غیرمجاز و مناطق مخروبه و بدون نظارت، کوره راه ها، مناط …

قاچاق و تأثیر آن بر حقوق مصرف کنندگان

آریا بازار – به قلم : راحله خراسانی
کارشناس اقتصادی
قاچاق از جمله فعالیت هایی است که در اصطلاح به اقتصاد زیرزمینی منتسب است. منظور از اقتصاد زیرزمینی کلیه فعالیت هایی است که خارج از چارچوب قوانین و مقررات جاری صورت می پذیرد. قاچاق ممکن است از مبادی رسمی یا از مبادی غیررسمی انجام شود. دست اندرکاران قاچاق کالا معمولا با تشکیلاتی سازمان یافته و منسجم، به فعالیت وسیع و گسترده در امر قاچاق می پردازند.
ابعاد گوناگون این پدیده و فراگیری تأثیرات آن ایجاب کرده که برای برخورد با آن بخشی از امکانات ملی بسیج شود. به رغم این تلاش ها و بنا به اعتراف مکرر مسئولین، اثربخشی اقدامات چندان امیدوارکننده نبوده و تنها در حدود درصدی اندک از کل قاچاق باقی مانده است. وجود برخی سیاست های خاص اقتصادی در کنار وجود مرزهای گسترده جغرافیایی که امکان ورود کالای قاچاق را تسهیل بخشیده، بر دامنه و گستردگی این معضل در کشور ما افزوده است.
حجم واردات کالای قاچاق در سال، حکایت از آن دارد که این قبیل کالاهای قاچاق تنها از مبادی غیررسمی نظیر اسکله های غیرمجاز و مناطق مخروبه و بدون نظارت، کوره راه ها، مناط …
قاچاق و تأثیر آن بر حقوق مصرف کنندگان