قدیمی ترین خالکوبی دنیا کشف شد

قدیمی ترین خالکوبی دنیا کشف شد
یافته های جدید نشان می دهد خالکوبی در آفریقا، هزاران سال قبل تر از آن چه تا کنون تصور می شد انجام می شده است

قدیمی ترین خالکوبی دنیا کشف شد

یافته های جدید نشان می دهد خالکوبی در آفریقا، هزاران سال قبل تر از آن چه تا کنون تصور می شد انجام می شده است
قدیمی ترین خالکوبی دنیا کشف شد
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult