لزوم بکارگیری معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی در عرصه تولید و عرضه کالاهایشان

لزوم بکارگیری معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی در عرصه تولید و عرضه کالاهایشان
علی رضا رشیدیان گفت: ظرفیت کارآفرینان، صنعت گران و فعالان عرصه تولید برای ایجاد و راه اندازی چرخه اشتغال مددجویان بسیار بالاست و آثار ارزشمندی هم در بعد مادی و معنوی در پی دارد.وی افزود: در این زمینه همه حوزه های صنوف، صنعت، معدن و بخش ها باید در بکارگیری معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی در عرصه تولید و عرضه کالاهایشان کمک کنند.

لزوم بکارگیری معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی در عرصه تولید و عرضه کالاهایشان

علی رضا رشیدیان گفت: ظرفیت کارآفرینان، صنعت گران و فعالان عرصه تولید برای ایجاد و راه اندازی چرخه اشتغال مددجویان بسیار بالاست و آثار ارزشمندی هم در بعد مادی و معنوی در پی دارد.وی افزود: در این زمینه همه حوزه های صنوف، صنعت، معدن و بخش ها باید در بکارگیری معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی در عرصه تولید و عرضه کالاهایشان کمک کنند.
لزوم بکارگیری معلولان و مددجویان زیر پوشش بهزیستی در عرصه تولید و عرضه کالاهایشان