مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی

مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی
رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با حضور در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به دفاع از عملکرد هلدینگ های زیرمجموعه این هیات در برابر انتقادات بخش خصوصی پرداخت.

مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی

رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران با حضور در نشست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، به دفاع از عملکرد هلدینگ های زیرمجموعه این هیات در برابر انتقادات بخش خصوصی پرداخت.
مباحثه فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت با رقیب دولتی