مبنا و چگونگی راهبردهای تصمیم سازی و اقدام در عرصه سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(ره)

مبنا و چگونگی راهبردهای تصمیم سازی و اقدام در عرصه سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(ره)
بررسی نحوه کنش سیاست خارجی و نیز چگونگی تصمیم سازی و انتخاب بدیل های آن از سوی رهبران، سیاست گذاران و تدبیرپردازان همواره بخشی مهمی از مطالعات حوزه سیاست خارجی را به خود اختصاص داده است.

مبنا و چگونگی راهبردهای تصمیم سازی و اقدام در عرصه سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(ره)

بررسی نحوه کنش سیاست خارجی و نیز چگونگی تصمیم سازی و انتخاب بدیل های آن از سوی رهبران، سیاست گذاران و تدبیرپردازان همواره بخشی مهمی از مطالعات حوزه سیاست خارجی را به خود اختصاص داده است.
مبنا و چگونگی راهبردهای تصمیم سازی و اقدام در عرصه سیاست خارجی در اندیشه امام خمینی(ره)