متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند

متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند
یک سخنگوی متروپلیتین پلیس لندن عصر شنبه اعلام کرد که متعرضین به سفارت جمهوری اسلامی ایران درلندن به قید وثیقه آزاد شده اند.

متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند

یک سخنگوی متروپلیتین پلیس لندن عصر شنبه اعلام کرد که متعرضین به سفارت جمهوری اسلامی ایران درلندن به قید وثیقه آزاد شده اند.
متعرضین به سفارت ایران با قید وثیقه آزاد شدند