مجلس گرانی را کنترل می کند، درعوض بانک مرکزی بازار ارز را رها میکند/ آیا نمیتوانستند مدیریت بازار ارز را زودتر انجام دهند؟

مجلس گرانی را کنترل می کند، درعوض بانک مرکزی بازار ارز را رها میکند/ آیا نمیتوانستند مدیریت بازار ارز را زودتر انجام دهند؟
رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین بانک مرکزی این بگیر و ببندها در بازار ارز را زودتر میتوانستند انجام دهند گفت: طبق یک برنامه پیش بینی شده ارز بالا و پایین میرود و به اعتقاد بنده این بگیر و ببندها یک سناریو بود و آیا نمیتوانستند زودتر انجام دهند؟

مجلس گرانی را کنترل می کند، درعوض بانک مرکزی بازار ارز را رها میکند/ آیا نمیتوانستند مدیریت بازار ارز را زودتر انجام دهند؟

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولین بانک مرکزی این بگیر و ببندها در بازار ارز را زودتر میتوانستند انجام دهند گفت: طبق یک برنامه پیش بینی شده ارز بالا و پایین میرود و به اعتقاد بنده این بگیر و ببندها یک سناریو بود و آیا نمیتوانستند زودتر انجام دهند؟
مجلس گرانی را کنترل می کند، درعوض بانک مرکزی بازار ارز را رها میکند/ آیا نمیتوانستند مدیریت بازار ارز را زودتر انجام دهند؟