محققان: ژن خوب 5 سال به عمر شما اضافه می کند

محققان: ژن خوب 5 سال به عمر شما اضافه می کند
مرکز ژنوم نیویورک با تحلیل وضعیت زندگی ۱۳ میلیون نفر از ساکنان اروپا و آمریکای شمالی اعلام کرد ژن خوب فقط ۱۶درصد در افزایش طول عمر، آن هم به میزان متوسط ۵ سال تأثیر دارد.

محققان: ژن خوب 5 سال به عمر شما اضافه می کند

مرکز ژنوم نیویورک با تحلیل وضعیت زندگی ۱۳ میلیون نفر از ساکنان اروپا و آمریکای شمالی اعلام کرد ژن خوب فقط ۱۶درصد در افزایش طول عمر، آن هم به میزان متوسط ۵ سال تأثیر دارد.
محققان: ژن خوب 5 سال به عمر شما اضافه می کند