مخالفت با بخشش روس ها

مخالفت با بخشش روس ها
چندی پیش وادا اعلام کرد که محرومیت روسیه از بازی های المپیک را لغو کرده است. کمیته بین المللی المپیک (IOC) دلیل این تصمیم را منفی شدن آزمایش دوپینگ دیگر ورزشکاران روسی در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ دانسته است. با این حال پیش از بررسی های IOC آزمایش دوپینگ دو ورزشکار روس در المپیک زمستانی مثبت شده بود. این در حالیست که سرکرگ ریدی رییس آژانس جهانی ضد دوپینگ اعلام کرد که ترجیح می داد محرومیت روسیه از بازی های المپیک بیشتر ادامه داشته باشد تا روسیه خودش را بیشتر با قوانین وادا مطابقت دهد.
روسیه یک ماه قبل از شروع بازی های المپیک زمستانی از بازی های المپیک محروم شد و تنها ورزشکاران مستقل و پاک این کشور اجازه ورود به بازی های المپیک زمستانی را پیدا کردند. وادا اعلام کرده است که از تصمیم IOC حمایت نمی کند. سرکرگ ریدی، رییس وادا در این باره گفت : «من ترجیح می دادم که محرومیت روسیه بیشتر ادامه داشته باشد زیرا در آن صورت بیشتر به ما فرصت داده می شد تا آژانس ضد دوپینگ روسیه را وادار کنیم با قوانین مطابقت پیدا کند. آژانس ضد دوپینگ روسیه هنوز از سوی وادا محروم است.»
ریدی درباره وضعیت آژانس ضد …

مخالفت با بخشش روس ها

چندی پیش وادا اعلام کرد که محرومیت روسیه از بازی های المپیک را لغو کرده است. کمیته بین المللی المپیک (IOC) دلیل این تصمیم را منفی شدن آزمایش دوپینگ دیگر ورزشکاران روسی در المپیک زمستانی ۲۰۱۸ دانسته است. با این حال پیش از بررسی های IOC آزمایش دوپینگ دو ورزشکار روس در المپیک زمستانی مثبت شده بود. این در حالیست که سرکرگ ریدی رییس آژانس جهانی ضد دوپینگ اعلام کرد که ترجیح می داد محرومیت روسیه از بازی های المپیک بیشتر ادامه داشته باشد تا روسیه خودش را بیشتر با قوانین وادا مطابقت دهد.
روسیه یک ماه قبل از شروع بازی های المپیک زمستانی از بازی های المپیک محروم شد و تنها ورزشکاران مستقل و پاک این کشور اجازه ورود به بازی های المپیک زمستانی را پیدا کردند. وادا اعلام کرده است که از تصمیم IOC حمایت نمی کند. سرکرگ ریدی، رییس وادا در این باره گفت : «من ترجیح می دادم که محرومیت روسیه بیشتر ادامه داشته باشد زیرا در آن صورت بیشتر به ما فرصت داده می شد تا آژانس ضد دوپینگ روسیه را وادار کنیم با قوانین مطابقت پیدا کند. آژانس ضد دوپینگ روسیه هنوز از سوی وادا محروم است.»
ریدی درباره وضعیت آژانس ضد …
مخالفت با بخشش روس ها