مدارس ملزم به رعایت الگوی مصرف آب شوند/قطع آب مشترکان پر مصرف با اجازه شورای تامین

مدارس ملزم به رعایت الگوی مصرف آب شوند/قطع آب مشترکان پر مصرف با اجازه شورای تامین
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه چنانچه شورای تامین اجازه دهد آب شرب مشترکان پر مصرف در تابستان امسال قطع خواهد شد، گفت:قطعا رایگان بودن آب مدارس تا الگوی مصرف، میزان مصرف آب را بالا خواهد برد.
به گزارش تهران۲۴ ، محمد پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه جدید مجلس مبنی بر رایگان شدن آب شرب مدارس و مساجد تا الگوی مصرف(۲۰ متر مکعب) مصرف آب را افزایش نخواهد داد؟گفت: در رابطه با بحث مدیریت مصرف آب باید گفت که این اقدام را نمی توان یک ساعته انجام داد و برای کاهش مصرف آب هر کاربری مثل مسکونی ، مساجد و مدارس باید یک برنامه ریزی شود که برای تمام این موارد  پلن  و طراحی های آن انجام شده است.
پرورش ادامه داد:با تصمیمی که مجلس به عنوان تصمیم گیرنده در خصوص رایگان شدن آب شرب مدارس و مساجد تا الگوی مصرف گرفت امید است مواردی نیز پیش بینی شود تا هزینه هایی که برای آب شرب می شود برای شرکت های آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: درباره اینکه گفته می شود اجرای این مصوبه کار درستی است یا خیر،تجربه سال های گذشته نشان داده است …

مدارس ملزم به رعایت الگوی مصرف آب شوند/قطع آب مشترکان پر مصرف با اجازه شورای تامین

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تاکید بر اینکه چنانچه شورای تامین اجازه دهد آب شرب مشترکان پر مصرف در تابستان امسال قطع خواهد شد، گفت:قطعا رایگان بودن آب مدارس تا الگوی مصرف، میزان مصرف آب را بالا خواهد برد.
به گزارش تهران۲۴ ، محمد پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا مصوبه جدید مجلس مبنی بر رایگان شدن آب شرب مدارس و مساجد تا الگوی مصرف(۲۰ متر مکعب) مصرف آب را افزایش نخواهد داد؟گفت: در رابطه با بحث مدیریت مصرف آب باید گفت که این اقدام را نمی توان یک ساعته انجام داد و برای کاهش مصرف آب هر کاربری مثل مسکونی ، مساجد و مدارس باید یک برنامه ریزی شود که برای تمام این موارد  پلن  و طراحی های آن انجام شده است.
پرورش ادامه داد:با تصمیمی که مجلس به عنوان تصمیم گیرنده در خصوص رایگان شدن آب شرب مدارس و مساجد تا الگوی مصرف گرفت امید است مواردی نیز پیش بینی شود تا هزینه هایی که برای آب شرب می شود برای شرکت های آب و فاضلاب در نظر گرفته شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران خاطرنشان کرد: درباره اینکه گفته می شود اجرای این مصوبه کار درستی است یا خیر،تجربه سال های گذشته نشان داده است …
مدارس ملزم به رعایت الگوی مصرف آب شوند/قطع آب مشترکان پر مصرف با اجازه شورای تامین