مدیران دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق شهروندی استفاده نمایند

مدیران دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق شهروندی استفاده نمایند
معاون فرماندار اشکذر ضمن اشاره به تاکید رییس دولت تدبیر و امید بررعایت منشور حقوق شهورندی خاطر نشان کرد: مدیران و مسوولان دستگاه های اجرایی باید به منظور افزایش رضایتمندی عمومی از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق شهروندی به نحو احسنت استفاده نمایند.

مدیران دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق شهروندی استفاده نمایند

معاون فرماندار اشکذر ضمن اشاره به تاکید رییس دولت تدبیر و امید بررعایت منشور حقوق شهورندی خاطر نشان کرد: مدیران و مسوولان دستگاه های اجرایی باید به منظور افزایش رضایتمندی عمومی از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق شهروندی به نحو احسنت استفاده نمایند.
مدیران دستگاه های اجرایی از همه ظرفیت ها برای احقاق حقوق شهروندی استفاده نمایند