مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد بر اثر شدت سوختگی درگذشت

مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد بر اثر شدت سوختگی درگذشت
مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد که توسط یکی از مشترکان دچار سوختگی شده بود، جان باخت. 25 بهمن یکی از مشترکان بدهکار شرکت برق مشهد با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه 2 این شهر مراجعه و اقدام به آتش زدن مدیر آن اداره کرد. در این حادثه مهندس جعفر حقگو رستمی’ مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد و یکی از کارکنان این اداره دچار سوختگی شده و به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل شدند./ ایرنا

مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد بر اثر شدت سوختگی درگذشت

مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد که توسط یکی از مشترکان دچار سوختگی شده بود، جان باخت. 25 بهمن یکی از مشترکان بدهکار شرکت برق مشهد با در دست داشتن مقداری بنزین به ساختمان امور برق ناحیه 2 این شهر مراجعه و اقدام به آتش زدن مدیر آن اداره کرد. در این حادثه مهندس جعفر حقگو رستمی’ مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد و یکی از کارکنان این اداره دچار سوختگی شده و به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد منتقل شدند./ ایرنا
مدیر امور برق ناحیه 2 مشهد بر اثر شدت سوختگی درگذشت