مراسم استقبال رسمی از معاون اول رییس جمهور ایران توسط نخست وزیر عراق

مراسم استقبال رسمی از معاون اول رییس جمهور ایران توسط نخست وزیر عراق
نخست وزیر عراق بعد از ظهر امروز چهارشنبه به طور رسمی از معاون اول رییس جمهور ایران در بغداد استقبال به عمل آورد.

مراسم استقبال رسمی از معاون اول رییس جمهور ایران توسط نخست وزیر عراق

نخست وزیر عراق بعد از ظهر امروز چهارشنبه به طور رسمی از معاون اول رییس جمهور ایران در بغداد استقبال به عمل آورد.
مراسم استقبال رسمی از معاون اول رییس جمهور ایران توسط نخست وزیر عراق