مرزهایی که مقاومت جابجا کرد

مرزهایی که مقاومت جابجا کرد
وادادگی و کاسه لیسی سعودی ها در برابر آمریکا، این کشور را در زمره قرون وسطایی ترین کشورهای جهان قرار داده و به مرکز صدور اندیشه های افراطی – تروریستی تبدیل کرده است.

مرزهایی که مقاومت جابجا کرد

وادادگی و کاسه لیسی سعودی ها در برابر آمریکا، این کشور را در زمره قرون وسطایی ترین کشورهای جهان قرار داده و به مرکز صدور اندیشه های افراطی – تروریستی تبدیل کرده است.
مرزهایی که مقاومت جابجا کرد