مرگ مرد متجاوز با گلوله اسلحه شکاری در لردگان

مرگ مرد متجاوز با گلوله اسلحه شکاری در لردگان
مرد جوانی که قصد ورود به خانه ای در لردگان را داشت، توسط گلوله اسلحه شکاری از پای درآمد.

مرگ مرد متجاوز با گلوله اسلحه شکاری در لردگان

مرد جوانی که قصد ورود به خانه ای در لردگان را داشت، توسط گلوله اسلحه شکاری از پای درآمد.
مرگ مرد متجاوز با گلوله اسلحه شکاری در لردگان