مطرح شدن استیضاح در شرایط فعلی کشور را نامناسب می دانم/بخشی از مشکلات شرکت های هواپیمایی به تحریم ها برمی گردد

مطرح شدن استیضاح در شرایط فعلی کشور را نامناسب می دانم/بخشی از مشکلات شرکت های هواپیمایی به تحریم ها برمی گردد
خبرگزاری شبستان: یک نماینده مجلس با بیان اینکه مطرح شدن استیضاح وزرا در شرایط فعلی را نامناسب می دانم، گفت: احتمالا هر دو استیضاح وزیر تعاون و راه با مخالفت مجلس مواجه شود.

مطرح شدن استیضاح در شرایط فعلی کشور را نامناسب می دانم/بخشی از مشکلات شرکت های هواپیمایی به تحریم ها برمی گردد

خبرگزاری شبستان: یک نماینده مجلس با بیان اینکه مطرح شدن استیضاح وزرا در شرایط فعلی را نامناسب می دانم، گفت: احتمالا هر دو استیضاح وزیر تعاون و راه با مخالفت مجلس مواجه شود.
مطرح شدن استیضاح در شرایط فعلی کشور را نامناسب می دانم/بخشی از مشکلات شرکت های هواپیمایی به تحریم ها برمی گردد