معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان به ایران سفر کرد

معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان به ایران سفر کرد
معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان در رأس هیئت بلندپایه دفاعی و نظامی به دعوت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرد.

معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان به ایران سفر کرد

معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان در رأس هیئت بلندپایه دفاعی و نظامی به دعوت وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر کرد.
معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان به ایران سفر کرد