معصومیت از دست رفته

معصومیت از دست رفته
دوست داشتن های پنهانی در بین جزوه ها و کتاب های درسی، کم کم جای خود را به شماره گرفتن یا شماره دادن به فرد مورد نظر و دگرگونی از حالت حقیقی به مجازی، نوشتن از دلتنگی در وبلاگ های شخصی، پیدا کردن آیدی شخصی در فضاهای مجازی داده و اکنون فهماندن این علاقه در کانال های مجازی تحت عنوان «کراش یاب» شده است.

معصومیت از دست رفته

دوست داشتن های پنهانی در بین جزوه ها و کتاب های درسی، کم کم جای خود را به شماره گرفتن یا شماره دادن به فرد مورد نظر و دگرگونی از حالت حقیقی به مجازی، نوشتن از دلتنگی در وبلاگ های شخصی، پیدا کردن آیدی شخصی در فضاهای مجازی داده و اکنون فهماندن این علاقه در کانال های مجازی تحت عنوان «کراش یاب» شده است.
معصومیت از دست رفته