مقام معظم رهبری: بشار اسد در چهره یک مبارز بزرگ ظاهر شد

مقام معظم رهبری: بشار اسد در چهره یک مبارز بزرگ ظاهر شد
وظیفه ماست از ایستادگی سوریه حمایت کنیم.

مقام معظم رهبری: بشار اسد در چهره یک مبارز بزرگ ظاهر شد

وظیفه ماست از ایستادگی سوریه حمایت کنیم.
مقام معظم رهبری: بشار اسد در چهره یک مبارز بزرگ ظاهر شد
2===prs)”searchbox”===this.caf.type&&0==dsb