ناتو اخطارهای روسیه به اعضای خود را «غیرقابل قبول» خواند

ناتو اخطارهای روسیه به اعضای خود را «غیرقابل قبول» خواند
ائتلاف نظامی ناتو اخطارهای رئیس جمهور روسیه به اعضای این ائتلاف را «غیرقابل قبول» خواند و آن را اقدامی «غیرسازنده» در جهت فرونشاندن تنشها در روابط روسیه- ناتو ارزیابی کرد.

ناتو اخطارهای روسیه به اعضای خود را «غیرقابل قبول» خواند

ائتلاف نظامی ناتو اخطارهای رئیس جمهور روسیه به اعضای این ائتلاف را «غیرقابل قبول» خواند و آن را اقدامی «غیرسازنده» در جهت فرونشاندن تنشها در روابط روسیه- ناتو ارزیابی کرد.
ناتو اخطارهای روسیه به اعضای خود را «غیرقابل قبول» خواند