ناگفته های شمس الواعظین و زیدآبادی از مرتضوی

ناگفته های شمس الواعظین و زیدآبادی از مرتضوی
در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاءالله شمس الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، شمس الواعظین به نقل از «فرارو»، احمد زیدآبادی نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «اینک که سعید مرتضوی از اسب چموش قدرت به زمین افتاده و راه برای افشای رفتارهای غریب او در مقام قاضی و دادستان سابق پایتخت هموار شده است، شاید در این میانه، چندان شایسته نباشد که من نیز سنگی به سمت او پرتاب کنم.
با این همه، نه از باب تحقیر و تخفیف شخصی او بلکه به منظور عبرت آموزی از روزگار، ناچارم در این باره نکته ای را یادآور شوم.
صبحگاه ۱۷ مرداد سال ۷۹ مرا در منزلم دستگیر کردند و پس از ساعت ها چرخاندن در خیابان های تهران، به پیش سعید مرتضوی بردند. مرتضوی در آن زمان رئیس شعبۀ ۱۴۱۰ مجتمع قضایی ویژۀ کارکنان دولت واقع در خیابان میرعماد بود. از آنجا که مطالعاتی در زمینۀ معارف دینی داشتم و بخصوص با نهج البلاغه بسیار آشنا بودم، با خود می پنداشتم که با آن همه سخت گیری امام علی (ع) در بارۀ …

ناگفته های شمس الواعظین و زیدآبادی از مرتضوی

در پی ارجاع حکم دو سال حبس سعید مرتضوی به واحد اجرای احکام، ماشاءالله شمس الواعظین و احمد زیدآبادی از روزنامه نگاران قدیمی، دو خاطره جداگانه از رویارویی با دادستان پیشین تهران روایت کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری گُلوَنی ، شمس الواعظین به نقل از «فرارو»، احمد زیدآبادی نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «اینک که سعید مرتضوی از اسب چموش قدرت به زمین افتاده و راه برای افشای رفتارهای غریب او در مقام قاضی و دادستان سابق پایتخت هموار شده است، شاید در این میانه، چندان شایسته نباشد که من نیز سنگی به سمت او پرتاب کنم.
با این همه، نه از باب تحقیر و تخفیف شخصی او بلکه به منظور عبرت آموزی از روزگار، ناچارم در این باره نکته ای را یادآور شوم.
صبحگاه ۱۷ مرداد سال ۷۹ مرا در منزلم دستگیر کردند و پس از ساعت ها چرخاندن در خیابان های تهران، به پیش سعید مرتضوی بردند. مرتضوی در آن زمان رئیس شعبۀ ۱۴۱۰ مجتمع قضایی ویژۀ کارکنان دولت واقع در خیابان میرعماد بود. از آنجا که مطالعاتی در زمینۀ معارف دینی داشتم و بخصوص با نهج البلاغه بسیار آشنا بودم، با خود می پنداشتم که با آن همه سخت گیری امام علی (ع) در بارۀ …
ناگفته های شمس الواعظین و زیدآبادی از مرتضوی