نجات کوهنورد توسط اورژانس هوایی فارس

نجات کوهنورد توسط اورژانس هوایی فارس
کوهنورد مصدوم، با بالگرد هوایی اوژانس فارس به بیمارستان شیراز منتقل شد.

نجات کوهنورد توسط اورژانس هوایی فارس

کوهنورد مصدوم، با بالگرد هوایی اوژانس فارس به بیمارستان شیراز منتقل شد.
نجات کوهنورد توسط اورژانس هوایی فارس