نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی

نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی
هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین نقش سازمان های رسمی و غیررسمی بیرون از نیروی انتظامی با تأکید بر نقش «هریک از سازمان های مردم نهاد» و «روش ها و ابعاد برقراری ارتباط پلیس با سازمان های یادشده» در ایجاد بسترهای امنیت عمومی شهر بندرعباس است.

نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تبیین نقش سازمان های رسمی و غیررسمی بیرون از نیروی انتظامی با تأکید بر نقش «هریک از سازمان های مردم نهاد» و «روش ها و ابعاد برقراری ارتباط پلیس با سازمان های یادشده» در ایجاد بسترهای امنیت عمومی شهر بندرعباس است.
نقش ارتباطات بین سازمانی نیروی انتظامی در ارتقاء امنیت عمومی