نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب جوانان به مساجد

نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب جوانان به مساجد
مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی گفت: ما مساجد زیادی در کشور داریم اما احیای مسجد تنها به ساختمان و بنا نیست بلکه به حضور مردم خصوصا به حضور جوانان است.

نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب جوانان به مساجد

مدیر دارالقرآن علامه طباطبایی گفت: ما مساجد زیادی در کشور داریم اما احیای مسجد تنها به ساختمان و بنا نیست بلکه به حضور مردم خصوصا به حضور جوانان است.
نقش کانون های فرهنگی هنری در جذب جوانان به مساجد