هتل ها باید بتوانند پذیرای ازدواج های انقطاعی باشند

هتل ها باید بتوانند پذیرای ازدواج های انقطاعی باشند
رئیس اتحادیه هتل داران گفت: مسافر ترجیح می دهد برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشد، بتواند از ماهواره استفاده کند و بدون شناسنامه و هر گونه بازخواستی به راحتی اتاق کرایه کند به سوی این اماکن غیرمجاز کشیده می شود.

هتل ها باید بتوانند پذیرای ازدواج های انقطاعی باشند

رئیس اتحادیه هتل داران گفت: مسافر ترجیح می دهد برای اینکه آزادی عمل بیشتری داشته باشد، بتواند از ماهواره استفاده کند و بدون شناسنامه و هر گونه بازخواستی به راحتی اتاق کرایه کند به سوی این اماکن غیرمجاز کشیده می شود.
هتل ها باید بتوانند پذیرای ازدواج های انقطاعی باشند