همایش ملی فضای مجازی پاک برگزار می شود

همایش ملی فضای مجازی پاک برگزار می شود
دبیر اجرایی همایش ملی فضای مجازی پاک از برگزاری این همایش با حضور وزیر ارتباطات در مشهد خبر داد.
حمیدرضا محروقی در نشست خبری همایش ملی فضای مجازی پاک در سالن همایش دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند 1390 به دستور مقام معظم رهبری تاسیس شده است. اینکه فضای مجازی چه تهدیدها و فرصت هایی را می تواند ایجاد کند، چه راهکارهای عملی برای مقابله با آسیب های آن وجود دارد و… دغدغه هایی است که در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شوند.
وی بیان کرد: در سه سال پیش جمعی از مردم که دغدغه هایی در حوزه فضای مجازی داشتند، سمنی را تشکیل دادند که در آن مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی بررسی می شد. آن ها به دنبال راهکارهایی برای مقابله با هرگونه آسیب و استفاده مطلوب از ظرفیت های فضای مجازی بودند. این سمن راهکارها را با گفتمان با افراد مختلف پیگیری می کرد.
دبیر اجرایی همایش فضای مجازی پاک ادامه داد: یکی از راه های گفتمان برگزاری همایش ها است. در سه سال گذشته دو همایش در دانشگاه های صنعتی شریف و شهید بهشتی تهران و یک همایش در دفتر تبلیغات اسلامی قم …

همایش ملی فضای مجازی پاک برگزار می شود

دبیر اجرایی همایش ملی فضای مجازی پاک از برگزاری این همایش با حضور وزیر ارتباطات در مشهد خبر داد.
حمیدرضا محروقی در نشست خبری همایش ملی فضای مجازی پاک در سالن همایش دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) اظهار کرد: شورای عالی فضای مجازی در 17 اسفند 1390 به دستور مقام معظم رهبری تاسیس شده است. اینکه فضای مجازی چه تهدیدها و فرصت هایی را می تواند ایجاد کند، چه راهکارهای عملی برای مقابله با آسیب های آن وجود دارد و… دغدغه هایی است که در شورای عالی فضای مجازی بررسی می شوند.
وی بیان کرد: در سه سال پیش جمعی از مردم که دغدغه هایی در حوزه فضای مجازی داشتند، سمنی را تشکیل دادند که در آن مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی بررسی می شد. آن ها به دنبال راهکارهایی برای مقابله با هرگونه آسیب و استفاده مطلوب از ظرفیت های فضای مجازی بودند. این سمن راهکارها را با گفتمان با افراد مختلف پیگیری می کرد.
دبیر اجرایی همایش فضای مجازی پاک ادامه داد: یکی از راه های گفتمان برگزاری همایش ها است. در سه سال گذشته دو همایش در دانشگاه های صنعتی شریف و شهید بهشتی تهران و یک همایش در دفتر تبلیغات اسلامی قم …
همایش ملی فضای مجازی پاک برگزار می شود
b.push(this.caf)}});return b}var c=pdto.caf,h=pdto.caf.noAds;delete pdto.caf.noAds;c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus;var e={};e[onclick_param_l]=onclick_value_l;e[onclick_param_v]=onclick_value_v;c.pageLoadedCallback=function(b,a){var d=[],c=””;”adult”in a&&((“true”===a.adult%>)[^t]*)’/g,”$1r”).replace(/t=(.*?)%>/g,”‘,$1,'”).split(“t”).join(“‘);”).split(“%>”).join(“p.push(‘”).split(“r”).join(“\'”)+”‘);}return p.join(”);”);return c?d(c):d}})();

(function(){function g(b){“undefined”!==typeof alternatePubId&&”error_code”in b&&-1!==$.inArray(parseInt(b.error_code),[221,222,223])&&c.pubId!=alternatePubId&&(c.pubId=alternatePubId,delete alternatePubId,e[onclick_param_l]=onclick_value_al,b=0,0==ds&&(b=255),c.resultsPageBaseUrl=pu+”/caf/?”+pus+”&las=”+b,createCaf.apply(this,f()))}function f(){var b=[c];$.each(cafEl,function(){if(-1!==$.inArray(tlt,this.meta.layoutTypes)){“ads”===this.caf.type&&(this.caf.clicktrackUrl=”//cc.sedoparking.com/search/cc.php?”+$.param(e),this.caf.number=h);if(“relatedsearch”===this.caf.type&&2!==prs)return!0;if(“relatedsearch”!==this.caf.type