هم اندیشی با احزاب درباره موضوعات سیاسی

هم اندیشی با احزاب درباره موضوعات سیاسی
دولت حسن روحانی تا به حال چندین بار ثبت کرده است که به تحزب و گسترش احزاب اعتقاد دارد. دولت اول او خانه احزاب را بازگشایی کرد و حالا در دولت دوم قرار است شورای گفت وگوی احزاب و وزارت کشور تشکیل شود.
امروزه احزاب یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری در دوره مدرن محسوب می شود به طوریکه یکی از موثرترین نهاد های تأثیر گذار بر روند های تصمیم گیری و اجرائی کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل می کند. در جوامع و نظام های سیاسی کنونی تقریباً هم اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه پذیری سیاسی، می توانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه برجای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق می دهد. فعالیت حزبی در دوران احمدی نژاد به انزوا رفت و به نوعی کارکرد و جایگاه اصلی خود را از دست داد و در دولت او خانه احزاب بسته شد اما در دولت یازدهم دوباره خانه احزاب بازگشایی شد. حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات …

هم اندیشی با احزاب درباره موضوعات سیاسی

دولت حسن روحانی تا به حال چندین بار ثبت کرده است که به تحزب و گسترش احزاب اعتقاد دارد. دولت اول او خانه احزاب را بازگشایی کرد و حالا در دولت دوم قرار است شورای گفت وگوی احزاب و وزارت کشور تشکیل شود.
امروزه احزاب یکی از ضروریات زندگی جوامع بشری در دوره مدرن محسوب می شود به طوریکه یکی از موثرترین نهاد های تأثیر گذار بر روند های تصمیم گیری و اجرائی کشور و به عنوان حلقه رابط بین مردم و حاکمیت سیاسی عمل می کند. در جوامع و نظام های سیاسی کنونی تقریباً هم اندیشی کاملی نسبت به ضرورت تحزب وجود دارد. احزاب سیاسی با کارکردهای متعدد، از جمله گسترش مشارکت سیاسی، مشروعیت، یکپارچگی ملی، مدیریت منازعات و جامعه پذیری سیاسی، می توانند تأثیر بسزایی در زندگی عمومی و سیاسی جامعه برجای بگذارند و با کمک به گسترش آگاهی سیاسی مردم، شهروندان را به زندگی انتقادی، همبستگی و فعالیت جمعی سوق می دهد. فعالیت حزبی در دوران احمدی نژاد به انزوا رفت و به نوعی کارکرد و جایگاه اصلی خود را از دست داد و در دولت او خانه احزاب بسته شد اما در دولت یازدهم دوباره خانه احزاب بازگشایی شد. حسن روحانی در ایام تبلیغات انتخابات …
هم اندیشی با احزاب درباره موضوعات سیاسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *