هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید

هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید
یک جراح و متخصص زانو و آسیب های ورزشی معتقد است: هنگام آسیب دیدگی تاندون های زانو، رباط ها یا مینیسک و متورم شدن زانو از انجام ورزش هایی همچون اسکی، دو، فوتبال، بیسبال و بسکتبال خودداری کنید.

هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید

یک جراح و متخصص زانو و آسیب های ورزشی معتقد است: هنگام آسیب دیدگی تاندون های زانو، رباط ها یا مینیسک و متورم شدن زانو از انجام ورزش هایی همچون اسکی، دو، فوتبال، بیسبال و بسکتبال خودداری کنید.
هنگام التهاب زانو از انجام ورزش های دو و پرش خودداری کنید
MIT License