هوای امروز تهران سالم است

هوای امروز تهران سالم است
مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: براساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز (۱۵ اسفند) در شرایط سالم است و انتظار می رود تا فردا (۱۶ اسفند) وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط مطلوبتری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حسین شهبازی افزود: نتایج حاصل از پیش بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از تداوم شرایط جوی نسبتا ناپایدار طی امروز (۱۵ اسفند) است و در برخی ساعات به ویژه در بعدازظهر وزش باد شدید به بزرگی ۸ تا ۱۱ متربرثانیه از سمت نواحی غربی- شمال غربی و بارش باران انتظار می رود.
وی در ادامه گفت: این شرایط فردا (۱۶ اسفند) کمابیش ادامه دارد و برای برخی ساعات وزش باد شدید و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود. به تدریج در روز پنجشنبه (۱۷ اسفند) از میزان ناپایداری جوی کاسته خواهد شد و برخی ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید به بزرگی۵ تا ۸ متربرثانیه از سمت نواحی غربی – جنوب غربی قابل پیش بینی است.
به گفته مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دما تا دو روز آینده کاهش نسبی خواهد یافت.
شهبازی در پایان …

هوای امروز تهران سالم است

مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: براساس نتایج پیش بینی کیفیت هوا، وضعیت کیفی هوای پایتخت طی امروز (۱۵ اسفند) در شرایط سالم است و انتظار می رود تا فردا (۱۶ اسفند) وضعیت کیفیت هوای بیشتر مناطق شهر تهران در شرایط مطلوبتری قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، حسین شهبازی افزود: نتایج حاصل از پیش بینی پارامترهای هواشناسی برای شهر تهران حاکی از تداوم شرایط جوی نسبتا ناپایدار طی امروز (۱۵ اسفند) است و در برخی ساعات به ویژه در بعدازظهر وزش باد شدید به بزرگی ۸ تا ۱۱ متربرثانیه از سمت نواحی غربی- شمال غربی و بارش باران انتظار می رود.
وی در ادامه گفت: این شرایط فردا (۱۶ اسفند) کمابیش ادامه دارد و برای برخی ساعات وزش باد شدید و بارش پراکنده باران پیش بینی می شود. به تدریج در روز پنجشنبه (۱۷ اسفند) از میزان ناپایداری جوی کاسته خواهد شد و برخی ساعات بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید به بزرگی۵ تا ۸ متربرثانیه از سمت نواحی غربی – جنوب غربی قابل پیش بینی است.
به گفته مدیر واحد مدل سازی و پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران دما تا دو روز آینده کاهش نسبی خواهد یافت.
شهبازی در پایان …
هوای امروز تهران سالم است