واگذاری 194 شرکت قبل از دولت یازدهم

واگذاری 194 شرکت قبل از دولت یازدهم
وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازی ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند. وی افزود: نمی شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم. طیب نیا ادامه داد: در مورد واگذاری ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این …

واگذاری 194 شرکت قبل از دولت یازدهم

وزیر اقتصاد با انتقاد از سنگ اندازی ها در خصوصی سازی شرکت های دولتی گفت به یاد ندارم که شرکتی را از طریق مزایده و رعایت کامل قانون به بخش حصوصی واقعی واگذار کرده باشیم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.علی طیب نیا در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند. وی افزود: نمی شود من به عنوان یک وزیر در تریبون عمومی از خصوصی سازی حرف بزنم و از رقابت اقتصاد سخن بگویم، اما وقتی پشت میز کارم می نشینم فقط به دنبال مقابله با واگذاری ها باشم و واگذاری های قبلی را لغو کنم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نمی شود که هر موقع که شرکتی واگذار شد نماینده مجلسی در آن منطقه درخواست فسخ معامله را بدهد. به یاد ندارم شرکتی را بخش خصوصی واقعی و از طریق مزایده واگذار کرده باشیم، ولی درخواست فسخ معامله نداشته باشیم. طیب نیا ادامه داد: در مورد واگذاری ها ما هر بار از این دادگاه به آن دادگاه راهی بودیم چرا که فکر عامه به این …
واگذاری 194 شرکت قبل از دولت یازدهم