ورشکستگی بانک ها دروغ است

ورشکستگی بانک ها دروغ است
این خبر ها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می شود مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی و طلبکار از دولت می باشند می توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند دولت به طور قطع از سپرده های مردم در بانک ها حراست می کند دولت طرح رتبه بندی بانک های مجاز را در دستور کار دارد که سال آینده اجرایی می شود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند.

ورشکستگی بانک ها دروغ است

این خبر ها با هدف ایجاد یأس و ناامیدی میان مردم منتشر می شود مؤسساتی که بدهکار شبکه بانکی و طلبکار از دولت می باشند می توانند بدهی و طلب خود را تهاتر کنند دولت به طور قطع از سپرده های مردم در بانک ها حراست می کند دولت طرح رتبه بندی بانک های مجاز را در دستور کار دارد که سال آینده اجرایی می شود تا مردم با آگاهی کامل بانک خود را انتخاب کنند.
ورشکستگی بانک ها دروغ است