وزیر خارجه پاکستان: همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود

وزیر خارجه پاکستان: همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود
وزیر امور خارجه پاکستان، همراهی اسلام آباد با واشنگتن در گذشته را اشتباه بزرگی خواند و گفت: این همکاری تبعات جبران ناپذیری به بار آورد.
به گزارش تهران ۲۴ ، ‘خواجه محمد آصف’ در سخنانی با بیان بی اعتمادی کشورش به ایالات متحده آمریکا گفت که دیگر مرتکب خطایی نظیر همکاری با آمریکا نشده و منافع مردم پاکستان را قربانی خواسته آمریکایی ها نخواهیم کرد.
‘خواجه آصف’ اضافه کرد: پیروزی در افغانستان نتیجه کمک اسلام آباد با واشنگتن اما اشتباه بزرگی بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اسلام آباد در جنگ افغانستان، به کمک واشنگتن رفت و اگر پیروزی در افغانستان به دست آمد، به دلیل کمک های پاکستان بود.
وزیر امور خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: همان گونه که آمریکایی ها به ما اعتماد ندارند ما نیز به آنها اعتماد نداریم و تا زمانی که موضوع اعتماد حل نشود، روابط بین دو کشور بهبود نمی یابد.
این عضو کابینه فدرال پاکستان همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: سیاست های خارجه مناسب باعث شده تا همزمان با کم شدن روابط با آمریکا ارتباط ما با روسیه بهتر شود و این برای اسلام آباد اهمیت زیادی …

وزیر خارجه پاکستان: همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود

وزیر امور خارجه پاکستان، همراهی اسلام آباد با واشنگتن در گذشته را اشتباه بزرگی خواند و گفت: این همکاری تبعات جبران ناپذیری به بار آورد.
به گزارش تهران ۲۴ ، ‘خواجه محمد آصف’ در سخنانی با بیان بی اعتمادی کشورش به ایالات متحده آمریکا گفت که دیگر مرتکب خطایی نظیر همکاری با آمریکا نشده و منافع مردم پاکستان را قربانی خواسته آمریکایی ها نخواهیم کرد.
‘خواجه آصف’ اضافه کرد: پیروزی در افغانستان نتیجه کمک اسلام آباد با واشنگتن اما اشتباه بزرگی بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: اسلام آباد در جنگ افغانستان، به کمک واشنگتن رفت و اگر پیروزی در افغانستان به دست آمد، به دلیل کمک های پاکستان بود.
وزیر امور خارجه پاکستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: همان گونه که آمریکایی ها به ما اعتماد ندارند ما نیز به آنها اعتماد نداریم و تا زمانی که موضوع اعتماد حل نشود، روابط بین دو کشور بهبود نمی یابد.
این عضو کابینه فدرال پاکستان همچنین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: سیاست های خارجه مناسب باعث شده تا همزمان با کم شدن روابط با آمریکا ارتباط ما با روسیه بهتر شود و این برای اسلام آباد اهمیت زیادی …
وزیر خارجه پاکستان: همراهی با آمریکا اشتباه بزرگی بود